કર્મચારીઓની યાદી

ક્રમ કર્મચારીનું નામ હોદ્દો શાખા
1. શ્રી ચારૂબેન મોરી ચીફ ઓફિસર વહીવટી
2. શ્રી પ્રવિણકુમાર હરિલાલ વિઠલાણી સિનિયર ક્લાર્ક વહીવટી
3. શ્રી પ્રદીપ મગનલાલ વાજા ઓફિસ પટ્ટાવાળા વહીવટી
4. શ્રી ભીખુભાઈ અરજણભાઈ ઠૂંબર ઓડિટર ઓડિટ
5. શ્રી જીતેન્દ્ર ભીખાભાઈ મકવાણા ક્લીનર ઓડિટ
6. શ્રી વલ્લભ દેવસીભાઈ ભાલારા હેડ એકાઉન્ટન્ટ એકાઉન્ટ
7. શ્રી દેવેન્દ્રભાઈ પી. માવદીયા ક્લાર્ક કમ કોમ્પ્યુટર ઓપરેટર એકાઉન્ટ
8. શ્રી પ્રવિણ રાજાભાઈ બોરેચા ઓફિસ પટ્ટાવાળા એકાઉન્ટ
9. શ્રી કેશવભાઈ મોહનભાઇ કયાડા બાંધકામ મિસ્ત્રી એસ્ટા
10. શ્રી બહાદુર દાદભાઈ વાળા જુનિયર ક્લાર્ક ચૂંટણી/લીગલ
11. શ્રી દિનેશ મોહનલાલ સુબા સિનિયર ક્લાર્ક જન્મ-મરણ/લગ્ન નોંધણી
12. શ્રી ગીરીશ વીરભાઈ ઠૂંબર જુનિયર ક્લાર્ક જન્મ-મરણ/લગ્ન નોંધણી
13. શ્રી ગોપાલભાઈ ભનુંભાઈ કરકર જુનિયર ક્લાર્ક જન્મ-મરણ/લગ્ન નોંધણી
14. શ્રી વિપુલભાઈ બી. ચૌહાણ મ્યુનિસિપલ એંજિનિયર બાંધકામ
15. શ્રી અશોકભાઈ માંડણભાઈ માથુકિયા સર્વેયર બાંધકામ
16. શ્રી સંજય કેશવલાલ કુકડિયા એંજિનિયર બાંધકામ
17. શ્રી હિતેન્દ્ર હિંમતભાઈ શાંખલા ટાઉન પ્લાનિંગ આસીસ્ટન્ટ બાંધકામ
18. શ્રી ગીરીશ ભીમભાઈ ઠૂંબર બાંધકામ મુકાદમ બાંધકામ
19. શ્રી કાંતિલાલ દેવાભાઇ ચુડાસમા ટાઈપિસ્ટ ટાઇપ
20. શ્રી અનિલ માધવ પરમાર જુનિયર ક્લાર્ક મિશન મંગલમ
21. શ્રી જાગૃતિબેન મૂળભાઈ ઘોડાસરા બાલમંદિર શિક્ષિકા મિશન મંગલમ
22. શ્રી રમણીકભાઈ પુંજાભાઈ ગજેરા હાઉસટેક્ષ ઈન્‍સપેકટર મકાનવેરા
23. શ્રી સતિષકુમાર દડુભાઈ વાળા સીનીયર કલાર્ક મકાનવેરા
24. શ્રી દિનેશકુમાર લખમણભાઈ ચાવડા આસી. ફીટર મકાનવેરા
25. શ્રી દિ૫કકુમાર અમૃતલાલ ભટ્ટ આસી. એકાઉન્‍ટન્‍ટ મકાનવેરા
26. શ્રી લખમણ અરસીભાઈ સુત્રેજા જુનીયર કલાર્ક મકાનવેરા
27. શ્રી વિઠલ હીરાભાઈ ઠુંબર જુનીયર  કલાર્ક મકાનવેરા
28. શ્રી હાસમ ઉમરભાઈ મહિડા જુનીયર  કલાર્ક મકાનવેરા
29. શ્રી મગન જીવરાજભાઈ કુંભાણી જુનીયર  કલાર્ક મકાનવેરા
30. શ્રી રાજેશ સવજીભાઈ ચોવટીયા જુનીયર  કલાર્ક મકાનવેરા
31. શ્રી રીણા રામદેભાઈ થા૫લીયા જુનીયર  કલાર્ક મકાનવેરા
32. શ્રી હુસેન મહમદભાઈ હીંગોળા જુનીયર  કલાર્ક મકાનવેરા
33. શ્રી જગદીશ લાલજીભાઈ ભુત જુનીયર  કલાર્ક મકાનવેરા
34. શ્રી દેવા કરમણભાઈ કરમટા જુનીયર  કલાર્ક મકાનવેરા
35. શ્રી મીઠા પાંચાભાઈ કરમટા જુનીયર  કલાર્ક મકાનવેરા
36. શ્રી અશોક વાલજીભાઈ કુંભાણી જુનીયર  કલાર્ક મકાનવેરા
37. શ્રી કિશોર નાથાભાઈ વ્‍યાસ સેનીટેશન ૫ટ્ટાવાળા મકાનવેરા
38. શ્રી બ્રીજેશ કાંતિલાલ સોમૈયા હંગામી હેલ્પર વોટર વર્કસ મકાનવેરા
39. શ્રી ડી.સી. રતનધાયરા હંગામી હેલ્પર વોટર વર્કસ મકાનવેરા
40. શ્રી ઉદય વાલાભાઈ બસીયા હંગામી જુનીયર કલાર્ક મકાનવેરા
41. શ્રી રસીક કરમશીભાઈ વણ૫રીયા હંગામી જુનીયર કલાર્ક મકાનવેરા
42. શ્રી વિપુલ ગોરધનભાઈ સાવલીયા હંગામી જુનીયર કલાર્ક મકાનવેરા
43. શ્રી વિઢ્ઢલ છગનભાઈ મોણ૫રા હંગામી જુનીયર કલાર્ક મકાનવેરા
44. શ્રી જીતેન્‍દ્ર રણછોડભાઈ ઠુંબર હંગામી કલાર્ક મકાનવેરા
45. શ્રી અશોક ગોબરભાઈ ઉસદડીયા હંગામી કલાર્ક મકાનવેરા
46. શ્રી અમૃતલાલ કુરજીભાઈ કોઠડીયા શો૫ ઈન્‍સ્‍પેકટર શો૫
47. શ્રી પ્રવિણ દેવરાજભાઈ ગોઠી જુનીયર  કલાર્ક શો૫
48. શ્રી હરેશગીરી જમનગીરી ગોસ્‍વામી જુનીયર  કલાર્ક શો૫
49. શ્રી શાંતીલાલ ભગવાન સાવલીયા શો૫ પટ્ટાવાળા શો૫
50. શ્રી વ્રજલાલ જીવરાજભાઈ કુંભાણી ઓકટ્રોય ઈન્‍સ્‍પેકટર સ્‍ટોર
51. શ્રી નરેન્‍દ્ર કાનજીભાઈ સાદરીયા જુનીયર  કલાર્ક સ્‍ટોર
52. શ્રી રામ વશરામભાઈ રાઠોડ રોશની હેલ્પર રોશની
53. શ્રી હરસુખ કેશવભાઈ તાજ૫રા રોશની હેલ્પર રોશની
54. શ્રી કારા રામભાઈ કોડીયાતર રોશની હેપ્લર રોશની
55. શ્રી રાજેશ નાનજીભાઈ ભાલોડીયા હંગામી કલાર્ક વાહન
56. શ્રી મુકેશ ગોરધનભાઈ કણસાગરા હંગામી કલીનર વાહન
57. શ્રી હમીર તૈયબભાઈ સુફીયા હંગામી ડ્રાઈવર વાહન
58. શ્રી જીતેન્‍દ્ર રામજીભાઈ કણજારીયા જુનીયર કલાર્ક જળાશય
59. શ્રી જેન્‍તીલાલ મોહનભાઈ કુંભાણી જળાશય હેલ્પર જળાશય
60. શ્રી રમણીકગર ગોવિંદગર જળાશય હેલ્પર જળાશય
61. શ્રી ઈન્‍દુકુમાર હરીલાલ કુંભાણી જળાશય હેલ્પર જળાશય
62. શ્રી વિઢ્ઢલભાઈ ભાણાભાઈ ગજેરા જળાશય હેલ્પર જળાશય
63. શ્રી ગોરધન પોલાભાઈ કોટડીયા હંગામી હેલ્પર, વોટર વર્કસ જળાશય
64. શ્રી કરમણ રૈયાભાઈ મુછાળ બગીચા માળી બગીચા
65. શ્રી કાના હરદાસભાઈ સુત્રેજા બગીચા મદદ માળી બગીચા
66. શ્રી ગીરીશ પિતાંબરદાસ ખોડા ગ્રંથપાલ લાયબ્રેરી
67. શ્રી જસમતગીરી દોલતગીરી મેઘનાથી લાયબ્રેરી ૫ટાવાળા લાયબ્રેરી
68. શ્રી વિનોદ રામજીભાઈ ડઢાણીયા સેનેટરી ઈન્‍સ્‍પેકટર સેનીટેશન
69. શ્રી જેન્‍તી બધાભાઈ કાથડ ડ્રાઈવર સેનીટેશન
70. શ્રી રતિલાલ હીરાભાઈ ચુડાસમા ડ્રાઈવર સેનીટેશન
71. શ્રી કારા ૫રબતભાઈ ઓડેદરા વોર્ડ ઈન્‍સ્‍પેકટર સેનીટેશન
72. શ્રી કાળાભાઈ જેઠાભાઈ સફાઈ કામદાર સેનીટેશન
73. શ્રી શાંતાબેન ગીગાભાઈ સફાઈ કામદાર સેનીટેશન
74. શ્રી દિવાળીબેન તુલસીભાઈ સફાઈ કામદાર સેનીટેશન
75. શ્રી વેલુબેન ગોવિંદભાઈ સફાઈ કામદાર સેનીટેશન
76. શ્રી જેન્‍તી કરશનભાઈ સફાઈ કામદાર સેનીટેશન
77. શ્રી ધીરૂ પુંજાભાઈ સફાઈ કામદાર સેનીટેશન
78. શ્રી જેન્‍તી શામજીભાઈ સફાઈ કામદાર સેનીટેશન
79. શ્રી વિજયાબેન હરીભાઈ ઝાલા સફાઈ કામદાર સેનીટેશન
80. શ્રી દિવાળીબેન રામજીભાઈ બોરેચા સફાઈ કામદાર સેનીટેશન
81. શ્રી શંકર દુદાભાઈ સફાઈ કામદાર સેનીટેશન
82. શ્રી રમેશ ડાયાભાઈ સફાઈ કામદાર સેનીટેશન
83. શ્રી મોહન ગોવાભાઈ સફાઈ કામદાર સેનીટેશન
84. શ્રી ધન અમરાભાઈ બોરેચા સફાઈ કામદાર સેનીટેશન
85. શ્રી અનીલ કરશનભાઈ બોરેચા સફાઈ કામદાર સેનીટેશન
86. શ્રી અરૂણ કરશનભાઈ બોરેચા સફાઈ કામદાર સેનીટેશન
87. શ્રી હરી વેલજીભાઈ બોરેચા સફાઈ કામદાર સેનીટેશન
88. શ્રી ડાયા હમીરભાઈ સાગઠીયા સફાઈ કામદાર સેનીટેશન
89. શ્રી ૫રસોતમ ભીમજીભાઈ ૫રમાર સફાઈ કામદાર સેનીટેશન
90. શ્રી ખીમ છગનભાઈ ૫રમાર સફાઈ કામદાર સેનીટેશન
91. શ્રી જયાબેન આલાભાઈ વાઘેલા સફાઈ કામદાર સેનીટેશન
92. શ્રી કિશોર અમરાભાઈ ૫રમાર સફાઈ કામદાર સેનીટેશન
93. શ્રી રમેશ વેલજીભાઈ બોરેચા સફાઈ કામદાર સેનીટેશન
94. શ્રી મનોજ જગદીશભાઈ બોરેચા સફાઈ કામદાર સેનીટેશન
95. શ્રી મંજુલાબેન ભગવાન સોલંકી સફાઈ કામદાર સેનીટેશન
96. શ્રી કિશોર કરશનભાઈ બોરેચા હંગામી સફાઈ કામદાર સેનીટેશન
97. શ્રી જેન્તી ગોવાભાઇ હંગામી સફાઈ કામદાર સેનીટેશન
98. શ્રી જેન્તી પૂજાભાઈ હંગામી સફાઈ કામદાર સેનીટેશન
99. શ્રી વિનોદ શામભાઇ હંગામી સફાઈ કામદાર સેનીટેશન
100. શ્રી અશોક વાભાઇ હંગામી સફાઈ કામદાર સેનીટેશન
101. શ્રી ધન વેલ ભાઈ હંગામી સફાઈ કામદાર સેનીટેશન
102. શ્રી વેલ અરસી ભાઈ હંગામી સફાઈ કામદાર સેનીટેશન
103. શ્રી રવ નારણભાઇ હંગામી સફાઈ કામદાર સેનીટેશન
104. શ્રી દિપક રામભાઇ હંગામી સફાઈ કામદાર સેનીટેશન
105. શ્રી બાવન ભીમાભાઇ હંગામી સફાઈ કામદાર સેનીટેશન
106. શ્રી રમેશ વેલભાઈ હંગામી સફાઈ કામદાર સેનીટેશન